دستگاه های خودپرداز نقدی

دستگاه خودپردازنقدی ، عابر بانک یا ATM

دستگاهی الکترونیکی متصل به شبکه شتاب است که به مشتریان بانک ها این امکان را می دهد تا به کمک کارت عابر بانک و گذر واژه حساب شخصی خود خدمات بانکی را در هر ساعت از شبانه روز انجام دهند.

خودپرداز شخصی چیست؟
بانک مرکزی به دلیل جلوگیری از ازدحام جمعیت، کاهش فشار بروی بانک ها ، پیشرفت در جهت بانکداری الکترونیک و کمک به بانک هایی که گستردگی کمتر در سطح کشور دارند مجوز واگذاری سوئیچ بانکی به اشخاص حقیقی را صادر کرده است . بدین صورت که در ازای خرید دستگاه خودپرداز توسط اشخاص حقیقی و ارائه خدمات ، بانک نیز با در اختیار داشتن یکی از ظرفیت های سوئیچ های خود به خریدار مذکور وی را در کارمزدها و سود به دست آمده با خود شریک می نماید.
خرید دستگاه خودپرداز
برای خرید دستگاه خودپرداز باید دستگاهی را انتخاب نمایید که از تعمیر پذیری آسان برخوردار باشد.هرچه تعمیرپذیری دستگاه بیشتر باشد ، تعمیرکار راحت تر می تواند به ایرادات دستگاه خودپرداز رسیدگی کند .همچنین نکته مهم دیگر در ارتباط با دستگاه های خودپرداز همخوانی کامل دستگاه با بستر ارتباطی بانکی کشور می باشد که باید با سیستم های نظام بانکی ارتباط مناسبی را برقرار کند.